Reklamacije

Reklamacije

SAOBRAZNOST

TEHNOKOM SHOP odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine uz fiskalni račun izdat od firme TEHNOKOM SHOP

Zakonska odgovornost TEHNOKOM SHOP-a ne postoji ako isporučena roba odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

TEHNOKOM SHOP ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

 

GARANCIJA

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) TEHNOKOM SHOP nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

 

REKLAMACIJE

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično na mail prodaja@tehnokom.rs ili pozivom call centra 060/51-30-187.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Pre predaje uređaja na reklamaciju potrebno je izvaditi sve kartice korisnika (SIM, SDD i sl.), futrole, maske, torbe I sve ostalo što nije predmet reklamacije. Ukoliko je nešto naknadno kupljeno i ugrađeno u sam uređaj, dužni ste da to predočite prilikom izjavljivanja reklamacije.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

TEHNOKOM SHOP se dalje obavezuje da će slučaj prepoznati i uputiti Vas na ovlašćeni servis, najbliži u vašem gradu ukoliko je artikal ili roba pod važećom grancijom.

Za robu koja je oštećena prilikom transporta i predmet je skrivenih oštećenja (ispog kutije proizvoda), kupac je dužan a isti prijavi call centru TEHNOKOM SHOP-a, i da navedene dokaze uputi na mail u roku od 24h od trenutka isporuke uređaja.

TEHNOKOM SHOP se u gore navedenoj situaciji zalaže za što kraći vremenski period zamene artikla za isti takav (nov), ali rokove isporuke ne može garantovati, jer su oni deo logistike distributera.

Roba koja je oštećena ili neispravna prilikom puštanja u rad, kupac je dužan, a po potvrdi prodavca TEHNOKOM SHOP-a, istu dostavi u magacinski prostor TEHNOKOM SHOP-a o svom trošku, u što kraćem vremenskom periodu.

 

ZA UREĐAJE BELE TEHNIKE

U slučaju da je u pitanju bela tehnika, UREĐAJI SE NE DONOSE u maloprodajni objekat već potrošač može reklamaciju izjaviti na sledeće načine:

pozivanjem broja: 060/51-30-187

slanjem e-mail-a na mail: prodaja@tehnokom.rs

 

ZA KLIMA UREĐAJE

U slučaju neispravnosti u radu klima uređaja kupac poziva servisera/montažera koji je montirao istu, i od njega zahteva potvrdu o neispravnosti uređaja. TEHNOKOM SHOP ne može uticati na vreme dolaska servisera/montažera na adresu kupca.

Kupac potvrdu od ovlašćenog servisera/montažera, slike uređaja i dokumentaciju o kupovini istog u TEHNOKOM SHOP-u dostavlja na mail prodaja@tehnokom.rs zbog ubrzanog procesa rešavanja slučaja.

TEHNOKOM SHOP podatke prosleđuje distributeru, i po odgovoru distributera kontaktira kupca.

Bitno je da se ugrađeni uređaj ne sme demontirati/skidati sa zida do zvanične potvrde distributera, odnosno u praksi ovlašćeni serviseri dolaze na teren i uređaj demontiraju/skidaju.

TEHNOKOM SHOP će se potruditi da u istom vremenskom periodu uređaj bude zamenjen za nov (ukoliko je i dalje dostupan u prodaji) , kako bi kupca ispoštovao, ali ne sme da garantuje termine isporuke i zamene uređaj za nov.

 

VAŽNA NAPOMENA

Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže ili registracija na sajtu.

Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se izjasnite o Vašem zahtevu za rešavanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.

U periodu od 6 meseci od kupovine uređaja imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ukoliko reklamaciju ulažete nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost, ističete zahtev u skladu sa garantnom izjavom koju posedujete.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Uređaje pristigle sa servisa, a za koje je reklamacija prihvaćena TEHNOKOM SHOP vraća potrošaču. Potrošač je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu TEHNOKOM SHOP-a, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon).

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane TEHNOKOM SHOP-a potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

TEHNOKOM SHOP će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od dana izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva trgovine, u skladu sa Zakonom.